هـمـوژنـایـزرمخصــوص تخـم مـرغ

مــشخــصات فــنی هـمـوژنـایـزر مخصــوص تخـم مـرغ
دامــنه کــاربـرد هـــمگـن ســازی محصــول بـا شکـــستـن گـویـچـه هـای بــزرگ و تــبدیـل آنـها بـه گـویچـه هـای کـوچـکتر
فــرایـند عمــلیـاتـی

ورود محصــول از بلــوک احــیای پــاستوریزاتــور بـا دمای 63-60 درجه سانتیگــراد   ←   شــکسـتن مــکـانیــکی گــویـچـه هـای محصــول بصــورت یـک مرحــله ای یـا دو مرحــله ای   ←   ارســال محصــول همــگن بـه بــلوک حــرارتی پــاسـتـوریـزاتـور یـا بـه مـرحلـه بـعدی تـولــید

هــد دستــگـاه
از نــوع LW میبـاشد.
بــدنـه
بــلـوک مجمــوعه از اســتنلـس اســتیل 316 یکــپـارچـه، شـاسـی ازفــولـاد ST37 جـوشکـاری شـده، بـدنـه و شـاسـی رنـگ شـده بـا رزیـن اپـوکـسی
هــد هـمـوژنـایـزر یـک مـرحـله ای ، دومـرحلـه ای - آلــیاژ مــقاوم بـه درجــه حـرارت و فــشار بـالـا و قـابلـیت خــنک کنـی بـا آب
تـابـلو کــنتـرل فـرمـان
از جـــنس AISI 304 ، کــلید اســتوپ اســتارت ، کــلید سوئیــچی فــرمـان بـا تــجـهیـزات مـربوطـه (بـه صــورت نــصب شـده در داخـل تـابـلو)
مـــلـزومـات
سـوپـاپ هـای مــکش و دهـش فنـردار، ورودی و خـروجـی بـا مـهره و مـاسـوره، دمـای کـاری سـیل هـا تـا 85c ، گـیج هـای کـنترل فـشار ازنـوع دیـافراگمـی اســتنلـس اســتیـل، کـاور از ورق اســتنلـس اســتیـل 304 ، مـدار آب خـنک کـــننده پیــستون ها بـا سـلونـوئـیدوالـو، دارای فــیلـتر در ورودی محـــصول، دارای دمـپر ، مــیل لنـگ از چــدن نــشکن ســخت کـاری شـده ،انتــقـال قـدرت از مـوتـورالکــتریـکی بـه مـیل لـنگ از طریـق تــسمـه هـای vشکـل ، روغـن کـاری بــصورت SPLASH LUBRICATION
تـــوان مــوتـور 7.5  کـــیلـو وات الــی  4.5 کـــیلـو وات طــبق ظــرفــیت هــمـوژنایــزر
ظـــرفـیت 1000 لــیتر در ساعــت  /  2000 لــیتر در ساعــت  /  3000 لــیتر در ساعــت /  5000  لــیتر در ساعــت /  10.000  لــیتر در ساعــت

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3