تـری بـلنــدر

مشخصات فنی تــری بــلندر  Mixer Blender
پمپ مــخلـوط بـرشی (Shear Pump) الکــترو مـوتور ژن (Stainless Steel) اســتنلـس اســتـیل 7.50 کیــلووات 1400rpm جهـت اخــتلـاط پـودر بـا آب
پمپ سـانتریـفیوژ کمــکی 3 کیلووات 1400rpm جــهت سـاکشـن و رفـع تـوده هـای باقیمـانده (یکــنواخت سـازی)
ســینی (مــیز) وقیــفی روی شـاسی اســتنلـس اســتـیل 304L ، پروفــیل 50×50 اســتـیل 
کــنترل ورودی پــودر قـیف (فــاز جــامـد) شــیر بـاتـرفـلـای کـلاچ در 76
کــنترل ورودی شــیر خـام یـا آب (فـــاز مــایـع) شــیر بـاتـرفـلـای  51B.F
کــنترل خــروجـی شــیر بـاتـرفـلـای  51B.F
اتــصـالـات  سـاید گـلس ، شــیر یکـطرفه (چـک ولـو)، مــهره مـاسـوره اســتنلس استیل
تـابلو کــنترل یونــیت
  •  کـابیـنت اسـتینلـس اســتیل S.S.304L
  • کلــید اصلـی ، چـراغ ســیگنال (اشــنایـدر) ، کــنتـاکتـور کــلید حــرارتـی (اشــنایـدر)
  • فــیوزمــینیاتـوری (اشــنایـدر) ، کـنتـرل فـاز(اشــنایـدر) ،اســتارت و اســتوپ (اشــنایـدر) 
  • تــآیـمر، تــرمیــنال ، ســیم بســت ، پـایـه نـول ، ســینی نصب و ملــزومات
  • مــونتـاژ لــوازم فـوق داخـل تـابلـو ، کـابـل کشـی Battery Limits

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3