پــاستـوریـزاتـورکنــــسـانــتره رتــنتــیت

مــشخــصات فــنی پــاستـوریـزاتـور کنــــسـانــتره رتــنتــیت
دامــنه کــاربـرد 1200 لیــتر در سـاعت (فــابل افزایــش تـا 2تــن)بـا تجــهیـزات جـانبی 
بــالـانس تـانک استنــلس استــیل
شــیب دار،لــول کــنترل PSI 3-15 ، لــول سوئــیچ، پــیچ تنــظیم پـایـه ها، ورودی و خـروجی با مهـره و ماسـوره 38mm
پــمپ تغــذیه پـاستورایزر 3kw ، دور 2850 ، ســانتریفیـوژ ، کــاور استنــلس استــیل ، پــایه قابل تنــظیم ، ورودی 63mm و خــروجی 51mm با مهـره و مـاسوره  Feed Pump
ریــگولیــتینگ والـو استنــلس استــیل 5000 تا 0 لیــتر در ساعـت ، دو مهــره و مــاسـوره ســایز 38mm + شــیر دو طــرفه پــنوماتیکی L type"2/ 1¹  "2/ 1¹ 
یــونیــت مــبدل حــرارتی PHE پلــیت تیــپ NT50M H-0.6 - (316) 1.4401-GEA آلمــان (مــدل جدید) ، کـاسکت NBR، نـوع LOCK-IN (بــدون چسب) فـابریک آلمــان سـه سکــشن ، یـک شکــسن بازیـافت حــرارتی تـا 80% تمـامی ورودی و خـروجیــها با مهـره و مـاسوره 51mm ، پیــچ تنــظیم پایـه ها ، شــیر نمونـه بـرداری
شــیر آلـات شـــیر باتـرفلـای پنومـاتیکـی "3-1 Actuator استنــلس استــیل ، شــیر سـه طـرفه پــنوماتیـکیL/L type: Flow Diversion valve با رودی و خـروجی 38mm تماما" بـا مـهره مـاسـوره جهت نصب بعد از هـولدینگ و بـالـانس تانـک ، شــیر چـهار طـرفهپــنوماتیکی T/L type"2/ 1¹ بـا ورودی و خــروجی 38mm، شــیر یکـطرفه (چــک ولــو) 11/2" ،1 دستــگاه والو کنـرل جـریان با پـوزیشــنر mA 4-20 تــایوان
ســیستم هـای واتـریونــیت کـامل  پمـپ 2/2 کیــلووات سانتریفــیوژ ، بــراس پلیــت Brazed Plate ســوئدی جــهت بخــار ، منبــع انبســاط، کنتــرل والـو بــخار نـوع سـامسـون SAMSON پوزیــشتردار DN25 آلمــان ، شــیر فلـکه بخــار ، لولـه و  مـانومتــر ، صـافی و تـراپ بــخار، لــوله منبــع انبســاط ، انــگل ولـو 45° ، زانــو و مــهره و مــاسـوره مســیر سیـر کولـه آب داغ ، اتصــالـات لـازم قسمــت هـای هات واتـر یونــیت
 شــاسی اســتنلس اســتیل واحــد
لــولـه و اتــصالـات لـازم جـهت کـوپله فـوق به یکدیــگر و اتــصالـات مــربوط بـه کــنترل دمـای خـروجی شـامل کــنترل والـو بــخار نـوع ایــرانی
فشــار سنج هــای مربوطـه  

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3