پــری هیــتر

مــشخــصات فــنی پــری هیــتر: گــرم کردن شــیر، خنـک نــمودن آب پــنیر
دامــنه کــاربـرد گــرم کردن شــیر، خنـک نــمودن آب پــنیر
فیــاتر 101 میــلیمتـری استنــلس استــیل مــش 0.6 مــیلیــمنری 30 ســانتـی ، ورودی و خــروجی 51mm  
بــالـانس تـانک استنــلس استــیل
ســیستم کــنترل ســطح مـایع ، شــیب دار ، پــیچ تنــظیم پایـه هـا، ورودی و خــروجی با مــهره و مــاسوره 51mm
پــمپ تغــذیه  4kw ، دور 2850 ، ســانتریفیـوژ ، کــاور استنــلس استــیل ، پــایه قابل تنــظیم ، ورودی 63mm و خــروجی 51mm با مهـره و مـاسوره  Feed Pump
ریــگولیــتینگ والـو استنــلس استــیل 10000 تا 0 لیــتر در ساعـت ، دو مهــره و مــاسـوره ســایز 51mm "2 
یــونیــت مــبدل حــرارتی PHE 60001/h پلــیت تیــپ NT50M H-0.6 - (316) 1.4401-GEA آلمــان (مــدل جدید) ، کـاسکت NBR، نـوع LOCK-IN (بــدون چسب) فـابریک آلمــان سـه سکــشن ، یـک سکــشن بازیـافت حــرارتی تـا 80% تمـامی ورودی و خـروجیــها با مهـره و مـاسوره 51mm ، پیــچ تنــظیم پایـه ها 60001/h
تــرمومــتر 0-100 چــهار عــدد با کــپسول استنــلس استــیل
شــیر سـه طــرفه پــنوماتیــکی L/L type Flow Diversion Valve 2 ورودی و خــرئجی 51mm تمامــا" با مــهره و مــاسوره  
ســیستم هـای واتـریونــیت کـامل  پمـپ 2/2 کیــلووات سانتریفــیوژ ، زانــو و لــوله و مهــره و ماســوره مســیر ســیر کـولـه آب داغ ، مــبدل حــرارتی جوشـی  Brazed Plate برند Alfa Laval ســوئدی، منبــع انبســاط، ،لــولـه هـای منــبع ابــساط ، شــیر فلـکه بخــار،  کنتــرل والـو بــخار نـوع سـامسـون SAMSON پوزیــشتردار DN25 آلمــان، لولـه و  مـانومتــر ، تـراپ بــخار، ســوپاپ اطمــینان، شـــیر پــنوماتیکـی بــخار ، اتصــالـات لـازم قسمــت هـای هات واتـر یونــیت
 شــاسی اســتنلس اســتیل واحــد
لــولـه و اتــصالـات لـازم جـهت کـوپله لـوازم فـوق به یکدیــگر

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3