اتــوماتــیک

مــشخصات فــنی کـندل فــیلتـر (اتـومـاتیـک) Precoat Candle Filter
ظــرفیــت حداقـل 5000 لیـــتر
ظــرفیــت حداکـثر 20.000 لیـــتر
دمــای شـربت آمـاده 40-45° ســانتـیگراد
شـکــر ازنـوع مـرغـوب
ســیستم کـامل خـاکـزنـی مخــزن استنــلس استــیل به ظـرفیـت 400 لـیتر - ایــستاده سـه پـایه قابـل تنـظیم همـزن و مـوتور گیـربکـس بـا دوزینـگ پمپ دیـافراگـمی تمـامـا استنــلس استــیل با موتـور و گـیربکـس - پمپ سـانتریفیـوژ انتـقال خـاک به داخـل فـیلتر 3.2kw ســنسـور فـشار 0-100 میلـی بـار wika آلـمان جهـت کــنترل سـطح
پمـپ استنــلس استــیل خـارجی مـدل LEO فــیلتـر
  • جـهت انتــقـال محـصول بـه داخـل فیـلتر -7.5 کیلـووات - سـانتریفیـوژ 
  • محــفظـه سـاختـه شـده از ورق استنــلس استــیل بـه ضـخامـت 6mm بـصورت فـلـانچ پیـچ و مـهره ای 30 mm ، صـفحـه نگـهدارنـده کـندل بـا اتـصالـات کـاملا" استنــلس استــیل و اورینـگ پـشت و رو NBR ، شـیر تخـلیـه 4" دسته قفلدار تعــبیه شده در کـف محــفظـه ، سـه پـایـه ایسـتاده بـا پـیچهـای تنـظیم پایـه ها ، مـانومتـر فشـار تعبیـه شـده در بدنـه فیلـتر، دریـچه بـازدیـد شـیشـه ای با چـراغ، شــیر نمونـه گـیری و شـیر اطمیــنان، فشـار کـار ماکـزیمم 5 بـار (فـشار تسـت 7 بـار) ، سـطح فیــلتراسیون ، کـندل استنــلس استــیل 316L آلمـان به تعـداد و ابـعاد متنـاسب با ظـرفیت فیـلتر
تــجهـیزات کــنترلی

شـیربـاترفـلـای خـارجی با اکچـیتـور پـنومـاتیکـی سـیلندری 1-3" به تعـداد فـلو ترانسمیـتر آنـالوگ زیمـنس Siemens MAG 4-20mA فـرانسه ، کــدورت سـنج آلمـان Turbidimeter بـا مـانیتور مـربـوطـه جهـت نـمایـش کــدورت محصـول ، سـنسور فـشار دیـافراگـمی 4-20mA اســتیل 316 ایــتالـیا، مـانـومـتر عـقربـه ای اســتیل Wika اســتیل دو دسـتگاه

لـولـه و اتـصالـات
لــولــه 63mm  استنــلس استــیل بـرای مســیر سـیر کـولـه محـصول
لــولــه 63mm  استنــلس استــیل از خـروجـی بالـای فــیلـتر محـصول
لــولــه و اتــصالـات مســیر هـوای فـشرده جـهت شســتشوی سـطوح فیــلتراسیـون 25mm  
شــیر یکــطرفـه Check Valve سـایز 63mm لــولــه جــهت مـانـومـتر هـای فــشار 10mm
تــابلـو کنــترل دستــگـاه بصــورت PLC اتـومـاتیـک

کـابیـنت استنــلس استــیل S.S.304L - کــلـید اصــلی تـابلو (اشــنایـدر) CPU S7200 (زیــمنس) ، کـارت دیجـیتال و آنـالوگ (زیــمنس) ، DC پـاور5A (زیــمنس) ، ایـنورتـور دانفـوس Danfoss جهـت تنـظیم دور موتـور پمپ، HMI پــنل مســتررنگـی 8"، کـابـل ارتـباطی تـاچ پـنل به PLC، رلـه کـتابی فونیـکس آلمـان ، کنــترل فـاز (اشــنایـدر) ، فــیوز میــنیاتـوری سـه فـاز و تـک فـاز (اشــنایـدر) ، چـراغ آلـارم ، تـرمیـنال ، سـیم بــست

ملــزومـات :هـزینـه مـونـتاژ لـوازم فـوق داخـل تـابلو + کـابـل کشـی Battery Limits + بــرنـامه نویــسی

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3