نــیمه اتــوماتــیک

مــشخصات فــنی کـندل فــیلتـر (اتـومـاتیـک) Precoat Candle Filter
ظــرفیــت حداقـل 5000 لیـــتر
ظــرفیــت حداکـثر 20.000 لیـــتر
مــاکزیمم بــریکس 60-65%
دمــای شـربت آمـاده 40-45° ســانتـیگراد
شـکــر ازنـوع مـرغـوب
بالـانس تـانک مخــزن استنــلس استــیل به ظـرفیـت 400 لـیتر ، ایــستاده سـه پـایه ، پـاپیـچهــای تنـظیم پـایه هـا ، خـروجی 63mm با مهــره و مــاسـوره و شــیر بـاترفلـای 63mm ، شـیر تخلــیه 51mm تمامـا" استنــلس استــیل، ســیستم کنــترل سطـح مـایع (لــول ســوییچ)
پمـپ استنــلس استــیل خـارجی مـدل LEO فــیلتـر
  • 7.5 کیلـووات ، 2850 دور ، سـانتریفیـوژ ، کــاور استنــلس استــیل
لـولـه و اتـصالـات
لــولــه 63mm  استنــلس استــیل بـرای مســیر سـیر کـولـه محـصول
لــولــه 63mm  استنــلس استــیل از خـروجـی بالـای فــیلـتر محـصول
لــولــه و اتــصالـات مســیر هـوای فـشرده جـهت شســتشوی سـطوح فیــلتراسیـون 25mm  
شــیر یکــطرفـه Check Valve سـایز 63mm لــولــه جــهت مـانـومـتر هـای فــشار 10mm
فیلــتر محــفظـه سـاختـه شـده از ورق استنــلس استــیل بـه ضـخامـت 6mm بـصورت فـلـانچ پیـچ و مـهره ای 30 mm ، صـفحـه نگـهدارنـده کـندل بـا اتـصالـات کـاملا" استنــلس استــیل و اورینـگ پـشت و رو NBR ، شـیر تخـلیـه 4" دسته قفلدار تعــبیه شده در کـف محــفظـه ، سـه پـایـه ایسـتاده بـا پـیچهـای تنـظیم پایـه ها ، مـانومتـر فشـار تعبیـه شـده در بدنـه فیلـتر، دریـچه بـازدیـد شـیشـه ای با چـراغ، شــیر نمونـه گـیری و شـیر اطمیــنان، فشـار کـار ماکـزیمم 5 بـار (فـشار تسـت 7 بـار) ، سـطح فیــلتراسیون ، کـندل استنــلس استــیل 316L آلمـان به تعـداد و ابـعاد متنـاسب با ظـرفیت فیـلتر
تــابلـو کنــترل دستــگـاه بصــورت PLC

کـابیـنت استنــلس استــیل S.S.304L - کــلـید اصــلی تـابلو (اشــنایـدر) CPU S7200 (زیــمنس) ، کـارت دیجـیتال زیــمنس، DC پـاور 5A (زیــمنس) ، HMI پــنل مســتررنگـی 8"، کـابـل ارتـباطی تـاچ پـنل به PLC، شــیر بـرقی هـوای فشــرده (سـلونوئید والـو S.V) وتحــد مـراقبـت بـاد خـارجـی، کــنتـاکــتور کــلید حــرارتی (اشــنایـدر) ، تــرمیــنـال ،سـیم بــست

ملــزومـات :هـزینـه مـونـتاژ لـوازم فـوق داخـل تـابلو + کـابـل کشـی Battery Limits + بــرنـامه نویــسی

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3