پــاستـوریـزاتـور

مــشخــصات فــنی پــاستـوریـزاتـور
دامــنه کــاربـرد پــاستـوریـزاسـیون محــصـول  
جـنس  AISI316 / AISI304  
تعــداد بـخـش  
4 بـخـش /  3 بـخـش  /  2 بـخـش  /  5  بـخـش  
مــارک صفــحات
GEA-ECOFLEX Germany  /  Sondax /  Alfa Laval  / APV (طبق درخــواست کــارفـرما)
ســایز صفــحات VT10 / VT20 / VT40 / N35 / N17 
جـنس صفــحات
استنــلس استــیل 316L   45-55°C
بــرنـامـه حــرارتـی °4 سـانتـیگراد  ←  °55-45 (سپــراتـور)  ←  °68-60 سـانتـیگراد (هـــموژنـایـزر)  ←  °78-72 سـانتـیگراد (هـــموژنـایـزر)  ←  °4  سـانتـیگراد (قـــابـل تـــنظیـم)
بــالـانس تـانک
دارای فلــوتـر مربــوطه بـرای ســنجـش و کـــنترل جـریـان پـاسـتوریـزاسـیون و CIP و خـروجـی هـای مخــتلف، تـغذیه اتـومـاتـیک، ازنـوع عمـودی بـا کـاور از جنـس AISI304 (طبق ظرفیت مورد نیاز)
نـوع گــسکت از جـــنس کــربـن EPDM , کلــیپس دار یـا بـدون کلــیپس /   Varitron  /   MBR  
پــمپ محــصول
ســه فـاز جــنس AISI316 ، ســانتـریفـیوژ ، درجــه حــفاظت IP55 ، آســتانـه تحــمل دمـا تـا °120 سـانتـیگراد  
مــبـدل حــرارتـی (پــلیـت)
بــلـوک اصـلی دارای صفــحات تــبادلـی سـاخت کـارخـانجـات GEA آلــمان بـه همـراه واشـرهـای مـربـوطـه از جنـس EPDM، بصـورت چـهارمـرحـله ای، فیکـــسچرهـای سـروتـه ، مــیلـه هــای راهــنما و پــیچ هــای نگــهدارنـده
 
تجـــهیـزات آب داغ
ایــجاد بــخار توســط یک دستگــاه مــبدل حــرارتی جوشـی Para Brazed و یـاشـل تیــوپ بـه همــراه الکــتروپــمپ اســـتنلـس اســـتـیل
 
انـــژکتـور بــخار و مــنبع کــندانس ، درجــه حفــاظت IP55  ، آســتانـه تحــمل دمـا تـا °120 سـانتـیگراد  
SPC والـو بخــار بـا فــرمـان پــنومـاتیـک از نـوع PID بـا مــارک SAMSON آلمــان از نــوع تدریـجی  
هــولـدیــنگ تــیوب 20 ثــانـیه کــنترل اتــومــاتیــک دمــا
 
ســـیســتم کــنترل فـــرمـان دارای ســـیستـم کــنترل دــما و ســنسور حـــساس PT100 و 2PT100 ســاخت شــرکت جــومـو آلــمـان ، ســـیستـم کــنترل فــاز، رلــه و کــنتـاکـتورهـا بـا مــارک زیــمنس یا تـله مکــانیک فــرانسـه، نمــایشــگر............  
شـــیر اتـومـاتـیک
سـه راهه ، جــنـس AISI316،0-6 bar ، 0-100°c  
شــاسی جــنس AISI304 ، به منـظور مـونـتاژ کـلیه اجــزا و متــعلقـات دستــگـاه بـا پــایه هـای قـابـل تـنظیم
 
مـــلـزومـات جــانـبی لــولـه هـای ارتـباطی، والـوهـای دسـتی، اتصـالـات و فــیلـترهـای خــطی  
ظـــرفـیت 1000 لــیتر در ساعــت الـی 25.000 لــیتر در ساعــت  

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3