شــرکـت اکـــسیـرطـــعـم آریــــا

شـرکت اکسـیر طـعم آریـا  فعـالیت خـود را بـا تجـربه چنـدین سـاله شـرکت تولــیدی صنعـت دمــیرچی بعنـوان زیـر مجمـوعه ای ایـن شـرکت با هـدف ایجـاد پـل ارتبـاطی میـان شـرکت هـای معتـبر بیـن الملـلی و فعـالـان عـرصه صنــعت ، جــهت ترکیـب دانـش جهـانی و ارائـه راه حـل هـای نویـن بومـی سـازی شده در صـنایع مخـتلف آغاز نمـود.

شـرکت اکسیـر طعـم آریـا بـا تـامین مـواد اولـیه ، مـاشین آلـات تخصــصی و دانـش فـنی مـرتبـط تـوانسـته است گـامی مـوثر در راســتای خـدمت رسـانی بـه تولیـدکننـدگان بـرداشـته و مـوجــبات رشـد و بهــینه سـازی عملـکرد صنـایع مختـلف را فـراهم آورند.

شـرکت اکسـیر طعـم آریـا بـه عـنوان زیـر مجمـوعه شـرکت تولــیدی صنعـت دمــیرچی خـدمات خـود را بصـورت کـاملـا" تخصـصی در زمـینه هـای زیـر بـه صـنایع مختـلف ارائـه مـیدهـد :

 • تـامین و تـولید مـواد اولیـه صـنایع غذایـی تحـت نـظارت فـنی شـرکت هـای اروپـایی
 • تـامین مـواد اولیـه مـوثر و جـانبی صنـایع لبنـی
 • واردات انـواع پـروتئیـن شیـر MPC & WPC مـورد استفاده در انـواع فـراورده هـای لبـنی : ماست ، پــنیر و...
 • ارائـه دانش فـنی به صــنایـع فـوق الذکـر

نمـایندگی هـای ایـن شـرکت و همچــنین زمیـنه فعـالیت آنها به شـرح زیـر می بـاشد :

 • شــرکت Water sysytem italy

طـراحی ، تـولید و راه انـدازی مـاشیـن آلـات صنـعتی خـطوط آب معـدنی ، نوشــیدنی و لبـنیات

 • شــرکت DesmetBallestra

ارائـه دانـش فـنی ، خــدمات فـنی و مهـندس و سـاخت تجـهیزات مـورد نیـاز کـارخانه هـای تـولید روغـن نبـاتی و روغـن هـای خـوراکـی از آمـاده سازی و استـخراج روغـن دانـه ، تصفــیه و بســته بنـدی ...

 • شــرکت Technogel italy

تــولید کننده مـاشیـن آلـات و تجــهیزات بـرای بســنتی در واحـدهای کـوچک و صنــعتی

 • شــرکت Leoni

تـولیدکنـنده ســیستم هـای زهکــشی و دریچــه دار از جنــس استنــلس اســتیل ، طیــف گســترده ای از کـانال هـا با پـوشـش استنــلس اســتیل در صــنایع مخـتلف ماننـد :

 • تــمام ســیستم هـای فاضـلـاب مـدرن در صــنایع غذایی
 • صــنایع کشــتار
 • کــارخـانه هــای نوشـابه سازی
 • صــنایـع لــبنی
 • صــنایـع مــواد شیــمیـایی
 • صــنایـع دارویی
 • ارزش هــای ســازمـانی :

ارزش هــای اســاسی شـرکت اکســیر طــعم آریـا بـه شـرح زیـر می بـاشد :

 • صــداقت و اعتــماد متقـابل در بـرخـورد با مشتـریان و تامیــن کنــندگـان و ســایر ذینفــعان
 • احــترام و پــاسخگویی بـه مشــتریان
 • شــایستـه محــوری در ارتــقاء نیــروی انــسانی
 • تــامین مـواد اولیــه کیــفیت مـناسب کـالـا و خـدمـات
 • ارائـه دانـش فـنی با نـوآوری و بهــبود مستـمـر
 • تـوسـعه و پشــتیبانـی بـازار داخــلی در جــهت اســانداردهـای بیــن المــللی

شرکتهای همکار

اطلاعات دفتر مرکزی
 تلفن ویژه : 021-83872
فکس : 021-88792730
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا،پلاک ۱۲، واحد ۸
اطلاعات دفتر کارخانه
 تلفن ویژه : 021-56901030
فکس : 021-56901030
 پیام کوتاه: 100083872
آدرس : تهران،شمس آباد،بلوار بهارستان،نبش خیابان آزادی
اطلاعات دفتر عراق
 تلفن ویژه : 00964-7713567777
فکس : 00964-7714986666
 ایمیل : info@Damirchi.com
آدرس : العراق، سلیمانیه، شارع ماموستایان،پلاک 3