پروژه خط تولید لینا

برای اولین بار در ایران شرکت تولیدی و صنعتی دمیرچی مفتخر به اجرای پروژه طراحی، ساخت و اجرای پروژه خط بی بو کننده روغن در خاورمیانه شده است.

درصد پیشرفت 81%

پروژه خط تولید لینا

برای اولین بار در ایران شرکت تولیدی و صنعتی دمیرچی مفتخر به اجرای پروژه طراحی، ساخت و اجرای پروژه خط بی بو کننده روغن در خاورمیانه شده است.

درصد پیشرفت 81%
درصد پیشرفت 53%
درصد پیشرفت 19%
درصد پیشرفت 48%
درصد پیشرفت 89%
درصد پیشرفت 52%