جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اولئوکمیکال‌ یک جایگزین پایدار- قسمت اول

اولئوکمیکال‌ یک جایگزین پایدار در این مبحث به نقش مهمی که مواد اولئو‌کمیکال در زندگی همه ما ایفا می‌کنند، می‌پردازیم. سه دسته از مهم‌ترین مواد اولئوکمیکال (اسیدهای چرب، متیل استرها و الکل های چرب) می‌باشند. اولئوکمیکال چیست؟ ساده ترین تعریف از اولئوکمیکال، ماده ای شیمیایی است که از روغن ها و چربی های طبیعی تولید […]

ماشین‌آلات کارکرده

مجموعه‌ای از ماشین‌آلات کارکرده صنایع غذایی