جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع دستگاه پاستوریزاتور دمیرچی

پاستوریزاتور لبنی

پاستوریزاتور 3T/H

پاستوریزاتور 5T/H

پاستوریزاتور 10T/H

پاستوریزاتور 15T/H

پاستوریزاتور 20T/H

پاستوریزاتور 25T/H

پاستوریزاتور نوشیدنی

پاستوریزاتور 5T/H

پاستوریزاتور 10T/H

پاستوریزاتور 15T/H

پاستوریزاتور 20T/H

ماشین‌آلات کارکرده

مجموعه‌ای از ماشین‌آلات کارکرده صنایع غذایی