جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پرکن مایعات

دستگاه پرکن مایعات

استفاده ازدستگاه پرکن مایعات باعث بالا رفتن دقت در بسته‌بندی و همچنین افزایش بهره‌وری خطوط تولید می‌گردد. یکی از مهمترین نیازهای خطوط تولید در زمان بسته‌بندی ریختن مایعات در ظروف و بطری‌ها می‌باشد که با استفاده از دستگاه پرکن مایعات این عمل ضمن برخورداری از دقت و سرعت بالا، به صورت ساده، موثر و بدون دردسر انجام می‌گردد. از این دستگاه جهت پرکردن انواع مایعات غلیظ و رقیق در ظروف مختلف استفاده می‌شود. 

پر کن مایعات مایعات (4)
پر کن مایعات مایعات (3)

دستگاه پرکن مایعات رقیق

همانطور که از نام این دستگاه مشخص است، از دستگاه پرکن مایعات رقیق جهت پر کردن انواع مایعات رقیق در ظروف مختلف استفاده می‌گردد. به صورت کلی مایعات رقیق مایعاتی می‌باشند که ویسکوزیته آن‌ها کمتر از ویسکوزیته روغن زیتون است. از پرکن مایعات رقیق جهت پر کردن آب معدنی، آب باتری، دوغ، اسید، سفیدکننده‌ها، نوشیدنی‌های طعم‌دار، مایعات دارویی، شیمیایی و … استفاده می‌شود. این دستگاه با توجه به نیاز کارفرما می‌تواند تک، دو، چهار، شش و … نازله باشد.  ساخت این دستگاه با توجه به عواملی مانند ظروف مورد استفاده و ظرفیت مورد نیاز در پنج دسته سیلندر و پیستونی، ثقلی، وکیوم، پیمانه‌ای و پمپ پریستالتیک طراحی و ساخته می‌گردد و در هر مورد با توجه به نوع محصول، حجم تزریق، ظرف، دقت نوع پرکن متفاوت خواهند بود و تعیین دقیق نوع پرکن با توجه به مشاوره و بررسی دقیق توسط کارشناسان گروه صنعتی دمیرچی و مطابق با نیازهای کارفرما صورت می‌پذیرد. 

پر کن مایعات مایعات (2)

دستگاه پرکن مایعات غلیظ

مواد و مایعاتی که گرانروی یا ویسکوزیته زیادی دارند با استفاده از دستگاه پرکن مواد غلیظ پر می‌گردند. ویسکوزیته را می‌توان مقاومت مایع و ماده در مقابل جاری شدن تعریف نمود. فرآیند تزریق در این مواد به شکل پر کردن از کف ظرف می‌باشد. با این عمل ظرف کاملا پر می‌گردد و در آن حبابی ایجاد نمی‌شود. همانطور که ذکر شد تمام موادی مانند عسل که ویسکوزیته بالایی دارند شامل طیف مایعات غلیظ می‌باشند. از جمله مواد و مایعات غلیظی که برای آن‌ها از این دستگاه استفاده می‌گردد ژل خوراکی، کناسانتره‌ها، روغن‌های گوناگون، انواع شربت غلیظ و … می‌باشند. 

پر کن مایعات مایعات (6)

مشخصات فنی دستگاه ﭘﺮﮐﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺮوو ﻣﻮﺗﻮر

1

دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺮوو ﻣﻮﺗﻮر

2

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﻮل ﮐﺎور

3

ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز وارد ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺧﻄﺎر داده و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﭗ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ

4

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻠﯿﻆ و رﻗﯿﻖ

5

دارای ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از 2 لیتر اﻟﯽ 4 لیتر برای خط 4 لیتری

6

دارای ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از 500 سی سی تا 1 لیتر  برای خط 1 لیتری

7

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ی ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﯾﺠﮕﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﺟﯿﮑﺲ

8

دارای دو ﺳﺮوو ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮای ﻣﺤﻮر ﻧﺎزل و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺤﻮر ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح ESTU

9

دارای ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﻧﻤﺎﯾﺶ 7 اﯾﻨﭻ از ﺑﺮﻧﺪ Panel master (ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﻪ زﺑﺎن) و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧت

10

دارای PLC از ﺑﺮﻧﺪ Siemens و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق از ﺑﺮﻧﺪ Siemens

11

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن و ﺷﺎرژ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺨﺰن و دارای 180 ﻟﯿﺘﺮی

12

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه‌ﺳﺎزی ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎﻓﻈﻪی دﺳﺘﮕﺎه

13

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻘﺪار ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎزل در زﻣﺎن اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎی و در زﻣﺎن ﭘﺮﮐﺮدن

14

اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺳﺮوو ﻣﻮﺗﻮر

15

ﺗﻐﯿﯿﺮ وزن ﺑﺼﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

16

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻄﺮی ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ

17

دارای ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ

18

درای اﯾﻨﻮرﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺪ invert ﯾﺎ Teco و ﯾﺎ LS ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ رﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه

19

ﻧﺎزل‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ و ﺑﺪون ﭼﮑﻪ اﺳﺖ

20

دارای ﺷﻠﻨﮓ‌ﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﯿﺪ

21

ﺗﻤﺎﻣﯽ اورﯾﻨﮓ‌ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ ﺿﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. (واﯾﺘﻮن)

22

دارای ﺳﻨﺴﻮر ورود ﺧﺮوج و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻘﺎوم درﺑﺮاﺑﺮ آب و از ﺑﺮﻧﺪ autonics

23

دﺳﺘﮕﺎه داری ﺷﺎﺳﯽ آﻫﻨﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻠﯿﺲ اﺳﺘﯿﻞ SS304 کاور شده است

24

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻠﯿﺲ اﺳﺘﯿﻞ SS304 توسط دستگاه‌های روز ساخته می‌شوند. (لیزر و CNC)

25

ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ی ﻧﺎزل‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻠﯿﺲ اﺳﺘﯿﻞ SS316 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

26

مخزن دستگاه از استنلس استیل SS316 استفاده می‌شود

27

تمامی پیچ و بست‌های دستگاه از استیل نگیر است

28

قطعات پنوماتیک از برند Festo یا Badran می‌باشد

دستگاه پرکن مایعات رقیق

قیمت دستگاه پرکن مایعات

به دلیل تنوع بالا، دستگاه‌های پرکن مایعات دارای قیمت‌های متفاوتی هستند. همچنین هر کدام از دستگاه‌ها با توجه به مشخصات فنی مد نظر کارفرما، دارای کارایی و قیمت متفاوتی می‌باشند. خرید دستگاه پرکن مایعات به صورت عمده و جزئی امکان‌پذیر است و خریداران تصمیم می‌گیرند که دستگاه آن‌ها با چه مشخصاتی تکمیل گردد. جهت دریافت مشخصات کامل و قیمت انواع دستگاه پرکن مایعات رقیق و همچنین اطلاع از قیمت دستگاه پرکن مایعات غلیظ می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نکات مهم برای خرید دستگاه پرکن

لازم است که خریداران محترم در هنگام خرید دستگاه پرکن مایعات خصوصیات ویژه و مشخصات آن را کاملا بررسی نمایند تا دستگاهی با بالاترین راندمان کاری را تهیه نمایند. کارشناسان گروه صنعتی دمیرچی در تلاش می‌باشند که با ارائه بهترین مشاوره، کمک نمایند که خریداران مناسب‌ترین دستگاه را برای مجموعه خود تهیه کنند. از جمله مواردی که باید در هنگام خرید این دستگاه مورد توجه قرار گیرند اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی بودن دستگاه است. علاوه بر این نیاز است که مشخص گردد مسیر عبور مایعات و نازل‌ها باید چه مشخصات و خصوصیت‌هایی داشته باشند. 

دستگاه پرکن مایعات اتوماتیک

همانطور که ذکر شد، یکی از نکات مهم در زمان انتخاب دستگاه پرکن مایعات توجه به اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و یا دستی بودن آن است. انتخاب هر کدام از این دستگاه‌ها به ظرفیت تولید بستگی دارد. در صورتی که خط تولید با ظرفیت بالا باشد نیاز است که از دستگاه پرکن مایعات اتوماتیک استفاده گردد. دستگاه اتوماتیک پرکن مایعات، می‌توانند تا 2000 بطری را در هر ساعت پر نمایند. البته این مقدار به اندازه ظرف، میزان ساعت کاری و همچنین ظرفیت دستگاه بستگی دارد. 

دستگاه پرکن مایعات نیمه اتوماتیک

دلیل این ‌‌که به این دستگاه پرکن مایعات نیمه اتوماتیک گفته می‌شود این است که مراحل جابجایی ظروف از طریق اپراتور انجام می‌شود. در مراحل اولیه، اپراتور دستگاه ظروف را در داخل فیکسر تعبیه شده روی دستگاه قرار می‌دهد. بعد از قرار گرفتن ظروف در زاویه خروجی نازل، اپراتور با فشردن پدال یا شاسی شیرهای نازل، اجازه شروع عملیات ثقل را صادر می‌نماید. هرچند در دستگاه نیمه اتومات زمان شروع عمل ثقل بدون زمان‌بندی و یه صورت دستی است، ولی در زمان ساخت دستگاه با توجه به نوع محصول، حجم ظرف و ظرفیت دستگاه زمان پایان عملیات ثقل مشخص شده است و نازل‌ها پس از طی زمان تعیین شده بسته می‌شوند.   

دستگاه پرکن مایعات رقیق ثقلی

دستگاه پرکن مایعات رقیق ثقلی جهت پرکردن ظروف برای انواع مایعات رقیق مناسب می‎باشد. از جمله مواد و مایعاتی که با استفاده از این دستگاه پر می‌گردند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
انواع شوینده‌ها (شیشه شور، سفید کننده، جرم گیر و…)
انواع حلال‌ها (تینر، الکل، استون و…)
انواع مایعات شیمیایی (اسیدها، آب اکسیژنه، ضد یخ، کودهای مایع و…)
انواع مایعات خوراکی (دوغ، آب، عرقیجات، سرکه، آب میوه و…) 

پرکن مایعات پمپی

از دستگاه پرکن مایعات پمپی جهت پر کردن مایعات رقیق و غلیظ استفاده می‌گردد. پرکن‌های پمپی برای محصولات خاصی تعبیه شده‌اند. معمولا موادی مانند گریس که دارای غلظت و چسبندگی بالایی هستند را با استفاده از مکانیزم پرکن پمپ تزریق می‌نمایند. همانطور که قبلا ذکر شد در پرکن مایعات غلیظ عملیات پرکنندگی از کف انجام می‌گردد تا حباب و فاصله در ظروف ایجاد نشود.  

انواع دستگاه پرکن

دستگاه پرکن عسل

یکی از موادی که از ویسکوزیته بالا برخوردار است عسل می‌‌باشد. بهترین روش پر کردن استفاده از مکانیزم سیلندر و پیستون است. مخزن و تعداد سیلندرها می‌تواند برای تزریق بیشتر افزایش پیدا کنند. اگر پیش از فرآیند تزریق و پر کردن عسل گرم شود این کار با کیفیت بهتر و راحت‌تر انجام می‌گردد.

دستگاه پرکن گالن

با کمک این دستگاه می‌توان مایعاتی نظیر آب رادیاتور و عرقیات که در گالن‌های ۲۰ لیتری تزریق می‌شوند را پر کرد. 

دستگاه پرکن روتاری

در این ماشین‌آلات به دلیل دایره بودن محل ظروف و بطری به نسبت پرکن‌های خطی فضای بسیار کمی اشغال می‌کنند. در این دستگاه می‌توان از سه مکانیزم تزریق، پمپ، سیلندر و پیستون و حتی ثقل استفاده کرد.  

دستگاه پرکن بشکه

به کمک پرکن بشکه می‌توان ظروف بزرگ ۲۲۰ لیتری را پر کرد . بشکه‌ها روی رولیک‌ها واقع می‌شوند و به زیر نازل تزریق هدایت می‌شوند.

پر کن مایعات مایعات (5)
پر کن مایعات مایعات (1)

فروش دستگاه پرکن مایعات

گروه صنعتی دمیرچی قادر به ارائه صفر تا صد خطوط بسته‌بندی می‌باشد. جهت کسب اطلاع از قیمت روز تجهیزات خطوط بسته‌بندی از جمله دستگاه پرکن مایعات می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ماشین‌آلات کارکرده

مجموعه‌ای از ماشین‌آلات کارکرده صنایع غذایی